دکتر بهروز دولتشاهی

روانشناس بالینی


دکتری روانشناسی بالینی

شنبه الی چهار شنبه 15:00 - 19:30
پنج شنبه , جمعه تعطیل
کلینیک دکتر بهروز دولتشاهی
اطلاعات شخصی :

بهروز دولتشاهی متولد 1346 – متاهل دارای دو فرزند – ساكن تهران

 

سوابق تحصيلی :

– دكتری روانشناسی بالينی از دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی سال 1383
– فوق ليسانس روانشناسی باليني از انستيتو روانپزشكی تهران 1376
– ليسانس روانشناسی بالينی از دانشگاه فردوسی مشهد سال 1368

 

سوابق اجرايی :

-انجام فعاليت های بالينی شامل ارزيابی و تشخيص و رواندرمانی از سال 1375 در کلينيک خصوصی
روانشناسی بالينی و روانپزشکی
-مدير گروه روانشناسی بالينی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– دانشيار روانشناسی بالينی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– عضو بورد روانشناسی بالينی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1387 تا کنون
– عضو کميته روانشناسی بالينی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ايران از سال 1388 تا کنون
– عضو هيئت مديره انجمن روانشناسی ايران از سال 1385 تا 1391 (دو دوره و در حال حاضر)
– مشاور دفتر بهداشت و سلامت روان دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوری
– مشاور منابع انسانی قوه قضاييه در انتخاب قضات از سال 1395 تا کنون

– عضو هيئت مديره شرکت بازاريابی 1389 تا 1395
– روانشناس هيئت مميزه معاونت منابع انسانی قوه قضاييه از سال 1396 تا کنون
– سوپروايزر بالينی دانشجويان دوره دکتری و فوق ليسانس در کلينيک جامع توانبخشی سينا و اسما دانشگاه
علوم بهزيستی به مدت 10 سال
-سوپروايزر بخش روانشناسی بالينی بيمارستان روانپزشکی رازی تهران
– عضو هيئت تحريريه مجله روانشناسي معاصر
-عضو هيئت تحريريه مجله انگليسی زبان Practice of clinical psychology
– مشاور تحقيقاتی شركت تحقيقات بازاريابی اشاره از سال 1378 تا کنون
– مشاور منابع انسانی بانك مسكن طی سال های 1390 تا 1395
– مشاوره منابع انساني توانير  1383 تا 1386
– عضو كميته انتشارات هيئت داوران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
– عضو كميته علوم اعصاب دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
-عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

 

سوابق طرحهای انجام شده

-شناسايی منابع استرس و کيفيت زندگی شغلی کارکنان يک شرکت خصوصی
– ارزيابی سلامت روانی و تهيه کارنامه سلامت روانی کارکنان شرکت پارس
– شناسايی منابع استرس و سلامت روانی و عوامل رضايتمندی شغلی کارکنان موسسه پزوهشی نيرو
-شناسايی عوامل و ميزان رضايتمندی شغلی وسلامت روانی کارکنان سازمان امور دانشجويی کشور
– تدوين کارنامه سلامت روانی و برنامه ارتقا سلامت روانی مديران سازمان آب
-ارزيابی وضعيت سلامت روانی کارکنان بدو استخدام بانک مسکن
– برنامه پيشگيری از اعتياد در مجيط های کاری بانک مسکن
– ارزيابی سلامت روانی و تدوين کارنامه سلامت روانی کارگران محيط های صنعتی کشور
– ساخت و اعتباريابی مقياس ملی سلامت روانی اجتماعی دانشجويان کشور
– ارزيابی ويژگی های شخصيتی و سلامت روانی دانشجويان بورسيه اعزام به خارج
-تدوين برنامه ملی ارتقا سلامت روانی کارگران مجيط های صنعتی کشور

 

سوابق آموزشی و پژوهشی :

-تدريس دروس آسيب شناسی روانی .ارزيابی روانشناسی وازمونهای روانی . روان درمانی طی 20 سال
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
-برگزاری کارگاه های آموزشی رواندرمانی،مصاحبه تشخيصی و مداخلات روانشناخت ی و آزمونهای تشخيص روانشناسی
-تاليف حدود 60 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
-تاليف حدود 180 مقاله در مجلات علمی پژوهشی خارجی
-راهنمايی و مشاوره حدود 200 پايان نامه دوره فوق ليسانس روانشناسی بالينی در دانشگاه های کشور
-راهنمايی و مشاوره بيش از 50 پايان نامه دوره دکتری روانشناسی بالينی

به دلیل مشکلات پیش آمده در شبکه مخابراتی ساختمان مطب، موقتا هماهنگی های لازم و قطعی شدن وقت رزرو شده را به شماره ۰۹۳۳۴۲۴۴۴۰۰ در واتساپ پیام دهید