دکتر هاجر پهلوانی

روانشناس بالینی


متخصص روانشناسی بالینی و MPH بھداشت روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

هاجر پهلوانی

شماره نظام روانشناسی: ٣٠٢
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
کارشناس رسمی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران وکارشناس بالینی مراجعین پزشکی قانونی .
حوزه ھای تخصصی : درمان مشکلات زوج وخانواده، رواندرمانی اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس، مشکلات جنسی بویژه
مشکلات ھویت جنسی (ترانسکچوالیتی)،مشاوره ازدواج و طلاق و مشکلات بین فردی ؛ گروه درمانی .
متخصص اجرای ازمونھای روانشناختی وارزیابی روانشناختی اختلالات روانی.
سوابق تحصیلی: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تھران سال ١٣۶٩
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ١٣٧۵
بھداشت روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ١٣٩۶ MPH فارغ التحصیل
فعالیت تخصصی روانشناسی بالینی و رواندرمانگری از سال ١٣٧۵ تا کنون
مدرس دروس روانشناسی برای رشتھ ھای علوم پزشکی وبرگزاری کارگاھھای ارتباط موثر، اموزش قاطعیت ، مدیریت خشم، ارتقای شادکامی وذھن اگاھی

به دلیل مشکلات پیش آمده در شبکه مخابراتی ساختمان مطب، موقتا هماهنگی های لازم و قطعی شدن وقت رزرو شده را به شماره ۰۹۳۳۴۲۴۴۴۰۰ در واتساپ پیام دهید